Ordlista Konferenser & Möten, A-K

Ordlista Konferenser & Möten, A-K

 • Acklamation – Att en fråga har avgjort med acklamation betyder att ett förslag har bifallits med en majoritet av ja-rop.
 • Adjungera – Tillkalla en tillfällig ledamot
 • Ajounera – Att ajounera ett sammanträde betyder helt enkelt att sammanträdet avbryts för att längre eller kortare tid. Om ett sammanträde har ajounerats så ska detta alltid noteras i mötesprotokollet.
 • Arbetsordning – Arbetsordningen är en överenskommelse, antingen i text eller muntligen, om vilka regler som ska gälla under mötet, exempelvis tid för tal (alltså hur länge man får yttra sig), vem som får tala och vem som lägger förslag etc.
 • Beslutsmässig – Ett visst antal ledamöter måste enligt stadgarna vara närvarande vid mötet för att ett beslut ska kunna fattas.
 • Blank röst – En tom röstsedel
 • Beslutsordning – Metoden/sättet man använder för att ställa olika förslag mot varandra vid omröstningen
 • Bordlägga – Man skjuter upp avgörandet av en fråga till en senare tillfälle. Att skjuta upp/senarelägga.
 • Dagordning – Sammanträdets arbetsordning. Med andra ord är dagordningen en lista på vad som ska behandlas under mötet. Synonymer är föredragningslista, ärendelista eller agenda.
 • Delegera – Att överlämna ett ärende eller uppgift till någon annan lämplig (eller ”lämpligare”) person.
 • Föredragande – Den person som lägger fram ett visst ärenden är den föredragande personen. Finns det ingen expertis på plats vid mötet, det vill säga någon sakkunnig person som kan föredra ärendet, så fördrar ordföranden frågan, vilket innebär att lägga fram alla fakta som finns.
 • Försökskvotering – Innebär att mötesordföranden upprepar en fråga men istället för att ropa så räcker man upp handen.
 • Justering – En protokoll är aldrig klart eller fullständigt förrän det har justerats. Ordföranden brukar vara den som också agerar justeringsman, men utöver ordföranden utses även en annan specifik justeringsman. Ibland fodras flera justeringsmän. Att justera innebär helt enkelt att man granskar och gör adekvata ändringar i protokollet.
 • Jäv – Ett begrepp som betecknad tvivel om en personens objektivitet och/eller opartiskhet i en fråga.
 • Kallelse – En kallelse till ett sammanträde ska skickas ut i god tid innan (minst med en veckas framförhållning.) I kallelsen ska dagordningen ingå, samt eventuella handlingar eller annat material som kan vara nödvändiga att gå igenom innan sammanträdet.
 • Kontrasignering – Den person som handlagt ärendet undertecknar ärendet tillsammans med ordföranden. Det är följaktligen ordförandens namnteckning som ska kontrasigneras, det vill säga står längst ut till höger.

Läs mer i Ordlista L-Y här.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes