Ordlista Konferenser och Möten L-Y

Ordlista Konferenser & Möten, L-Y

 • Majoritet – betyder flertalet eller röstövervikten. Om majoriteten har röstat för ett visst förslag betyder det att de flesta har röstat för detta förslag.
 • Motion – Förslag från styrelsen eller annan särskild medlem. En motion lämnas oftast skriftligen i förväg och därefter ger styrelsen sitt yttrande.
 • Närvaroplikt – Är man ordinarie ledamot i en förening har man närvaroplikt, vilket innebär att man är skyldig att närvaro när styrelsen sammanträder. Frånvaro måste anmälas i god tid innan så att en suppleant (ersättare) kan tillkallas.
 • Ordförande – Ledaren i en organisation eller förening, eller ledare vid ett sammanträde.
 • Ordningsfråga – Om någon vid ett möte vill framföra ett önskemål eller göra ett påpekande om sammanträdesordningen, så ropar man ”Ordningssfråga!”. Kan exempelvis gälla någon så enkelt som att man anhåller om rökpaus, kaffepaus eller liknande.
 • Protokoll – Det slags dokument som redogör för vad som här sagt och gjort under ett sammanträde. Dokumentationen av sammanträdet.
 • Protokollsutdrag – För ett informera berörda personer eller instanser om tagna beslut.
 • Proposition – Att lägga fram en proposition kommer från engelskan och betyder att man föreslår någott. Ordföranden tar därefter upp varje ställd proposition och frågor ledamöterna om du godkänner det eller inte.
 • Remiss – Om en fråga ”går på remiss” så betyder det att frågan skickas tillbaka/vidare för ytterligare utredning så att även andra får en chans att yttra sig.
 • Replik – En replik är ett kort inlägg för att svara, förtydliga eller rätta till olika eventuella missförstånd.
 • Reservation – Om någon under sammanträdet säger ”jag reserverar mig mot detta” så betyder det att han eller hon inte håller med i frågan och att detta ska noteras. En reservation ska alltid antecknas i protokollet.
 • Riva upp ett beslut – Ett beslut som redan är taget kan rivas om. Exempelvis om nya fakta och uppgifter har framkommit som inte fanns på plats då det ursprungliga beslutet togs.
 • Rösträknare – Att vara rösträknare vid ett sammanträde är precis vad det låter som. En person som låter räkna röster vid voteringar. Den som är rösträknare för inte själv delta i voteringen.
 • Sluten omröstning – En röstning för eller emot en fråga som innebär att man använder lappar som samlas in och räknas.
 • Stadgar – Detsamma som ”regler”, regler i en förening.
 • Suppleant – Betyder ”ersättare”. Ersätter ordinarie ledamöter som inte kan närvara.
 • Talarlista – Ordföranden kan upprätta en talarlista om många begär att få ordet i en fråga.
 • Verifiera – Intyga, styrka riktigheten av, bekräfta.
 • Vidimera – Bevittna, bestyrka att en avskrift eller fotokopia överensstämmer med orginaliet. Att vidimera ett intyg innebär att man styrker dess äkthet.
 • Votering – betyder rösträkning. Kan vara öppen (handuppräckning) eller sluten (skriftlig röstning).
 • Yrkande – Ett yrkande är ett bestämt förslag från en ledamot. Kan lämnas in skriftligen.
 • Yttrande – Styrelsen lämnar sitt yttande (ungefär ”åsikter”) över inkomna motioner.

Läs mer i ordlista A-K här

Powered by WordPress. Designed by WooThemes